Výroční valná hromada okrsku č. 17 – Ledečsko

V pátek dne 3.2.2023 proběhla v Jedlé výroční valná hromada okrsku č. 17 havlíčkobrodského sdružení hasičů. Jednání zahájil a řídil okrskový starosta Josef Borovský. Jednání se zúčastnila starostka města Ledeč Ing. Hana Horáková, okresní starosta hasičů Josef Stejskal a představitelé a zástupci všech sborů z okrsku. Okrskový starosta zhodnotil a připomenul veškerou odvedenou práci v uplynulém roce.

Ohlédl se za provedeným školením hasičů II. a III. stupně, okresním shromážděním v Jeřišně, školení strojníků a velitelů, registrací sportovních oddílů, okrskovou soutěží v Prosíčkách, které se účastnilo 13 družstev mužů, 12 družstev dětí a 4 družstev žen, celkem tedy soutěžilo 29 družstev, což činí 203 závodníků a v jednotlivcích celkem 39 bojovníků. Poděkoval nejenom pořadatelům hasičům z Prosíček za vzornou přípravu ale i sborům ostatním např. za dovoz vody na soutěž rozhodčím za jejich práci a za vzorné chování při soutěži. Dále připomněl oslavy 150. výročí v Ledči, soutěž dětí v Kozlově, kde závodilo 17 družstev, což čítalo 150 dětí a v jednotlivcích 60 dětí. Ve svém příspěvku nezapomněl na oslavy v Číhošti ani soutěže TFA v Ledči a v Hradci. Připomenul povinnost zaplatit příspěvky, aktivovat datovou schránku, přípravy velitelského dne a další odbornou přípravu.

V následující diskuzi vystoupili zástupci jednotlivých odborných rad a hosté

Ing. Hana Horáková poděkovala za práci a zmínila situaci u Sokola. Velitel Jaroslav Tvrdík informoval o odborné přípravě a plánovaném výcviku. Hospodářka Broňa Holková přednesla zprávu o hospodaření a stavu pokladny. Okresní starosta Josef Stejskal seznámil s aktuálními problémy hasičstva na úrovni okresu, finanční situaci a souvislostem poskytování dotací a dále možnosti účasti na Pyrocaru jako pořadatelská služba. Za kontrolní a revizní radu vystoupil Jiří Novák a zhodnotil hospodaření jako řádné. Za radu prevence vystoupil Jaromír Karel a uvedl některé souvislosti preventivní práce v podmínkách našeho okrsku. Host z SDH Mírovka Rudolf Holek pozdravil jménem tamního sboru a stručně pojednal o situaci na okrese. Za SDH Ledeč Dan Horký seznámil se změnou metodiky v provádění zkoušek odbornosti a poděkoval za pomoc při oslavách, zejména vlajkonošům a SDH Číhošť za ukázku koňské stříkačky. Zástupci sborů z Hradce, Prosíček a Chřenovic pozvali na plánované akce – soutěž v TFA v Hradci dne 9.9.2023 a plesy pořádané dne 25.2.2023 v Prosíčkách a Chřenovicích. Za SDH Prosíčka se představil nový velitel Jiří Balek.

Valná hromada okrsku č. 17 Ledečsko po diskuzi přijala usnesení a schválila zprávy o činnosti a hospodaření okrsku za rok 2022 i plán činnosti okrsku pro rok 2023 a bylo uloženo všem představitelům, kteří se zúčastnili jednání informovat o dění v okrsku své členy, dbát na akceschopnost a výboru okrsku zabezpečovat pravidelnou činnost okrsku tak, aby byly splněny úkoly stanovené valnou hromadou.

Plán práce okrsku č. 17 Ledečsko na rok 2023 byl schválen v následujících bodech

 1. provést školení odbornosti hasič II. a III. stupně
 2. zúčastnit se shromáždění v Habrech
 3. dbát na provedení školení odborné přípravy
 4. zorganizovat okrskovou soutěž
 5. vyslat alespoň 1 družstvo na okresní soutěž
 6. dbát na akceschopnost
 7. dále rozvíjet práci s mládeží
 8. zorganizovat spolu s HZS výcvik

Rekapitulace plánovaných akcí s daty

 • 25.3.2023 okresní konference v Habrech
 • 21. nebo 22.4.2023 zkoušky odbornosti hasič II. a III. stupně
 • 27.5.2023 okrsková soutěž v Ledči
 • 17.6.2023 okresní kolo, kterého by se mělo zúčastnit alespoň vítězné družstvo z okrsku
 • 24.6.2023 dětská soutěž v Kozlově
 • 18. až 20.8.2023 Pyrocar v Přibyslavi