Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Současnost

V současné době je ledečský sbor tzv. smíšený - je tvořen jednak profesionály Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a dobrovolníky Sboru dobrovolných hasičů. Profesionální hasiči jsou ve služebním poměru příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS) v resortu Ministerstva vnitra ČR a dobrovolníci jsou členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS).

Na stanici nepřetržitě drží službu hasiči HZS ve třech čtyřiadvacetihodinových směnách, mezi kterými mají 48 hodin volna. V případě výjezdu neprodleně opouští stanici a svolají, prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska mobilními telefony, nebo sirénou, další hasiče, kteří se v rámci svých možností dostaví co nejdříve na stanici a buď vyjíždí s další technikou, nebo tvoří zálohu pro případ další události. Někteří členové SDH, ti, kteří jsou zařazeni ve výjezdové jednotce, mají s Městem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.

Dobrovolníci jsou pravidelně školeni v oblasti požární ochrany, represe i prevence. Činnosti sboru se účastní zpravidla ve svém volnu a bez nároku na finanční odměnu. V případě mimořádné události, požáru, povodně apod., opouštějí svá pracoviště, rodiny, doma rozdělanou práci, a prakticky bezištně pomáhají kde a komu je zrovna třeba, aniž by se jich ta která událost přímo dotýkala.

SH ČMS je občanským sdružením podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zák. č. 300/1990 Sb., zák. č. 513/1991 Sb. a zák. č. 68/1993 Sb., které působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a ledečská jednotka je zařazena do integrovaného záchranného systému jako JPO III. Velitelem sboru dobrovolných hasičů je Jaroslav Pánek, jednatelem velitel místní stanice HZS ppor. Vítězslav Hess, starostou Mgr. Daniel Horký a jeho náměstkem Tomáš Doležal.

Další a podrobnější informace viz na www.dh.cz.

HZS ČR a jeho působnost vymezuje zák. č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sbor ČR v platném znění, služební poměr příslušníků Hasičského záchranného sboru upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění.

Další a podrobnější informace viz na www.mvcr.cz.

Případní zájemci o členství se mohou obrátit na kteréhokoliv člena sboru, nejlépe však na jednoho z výše jmenovaných funkcionářů, popřípadě se osobně dostavit na hasičskou stanici. Sbor se tam pravidelně schází vždy poslední čtvrtek v měsíci v 18.00 hod ( bývá vždy upřesněno na webu v odkazu " Připravované akce " ). Tel.: 950 276 112.

O obsah internetové prezentace sboru se stará starosta a kronikář SDH Mgr. Daniel Horký spolu s Tomášem Doležalem – náměty, dotazy, připomínky a jiná sdělení můžete zasílat e-mailem na tazdan@seznam.cz nebo dogas.t@seznam.cz.


Budova hasičárny
Chceš se stát členem ledečského SDH?
Ano
44.4%
(147)
Ne
55.6%
(184)
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
180085