Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 21. leden 2018, 22:30

Výroční jednání dobrovolných hasičů

V pátek dne 19.1.2018 proběhla na hotelu Sázava výroční valná hromada ledečského sboru dobrovolných hasičů. Jednání se krom členů a představitelů sboru zúčastnili i představitelé města Ledeč nad Sázavou, místostarostka Ing. Hana Horáková a místostarosta Ing. Jan Drápela. Za Hasičský záchranný sbor nechyběl velitel stanice ppor. Jan Šimanovský, za aktiv zasloužilých hasičů Josef Cihlář a plk. Jaroslav Nácovský. Za Sdružení hasičů se jednání zúčastnil okresní starosta Josef Stejskal, okrskový starosta Josef Borovský a velitel Václav Pokorný.

Úvodem jednání si přítomní minutou ticha připomněli úmrtí kolegy Františka Tyllera.

Následovala zpráva o činnosti sboru v roce 2017. Starosta po představení nových členů (Tomáše Pajera, Barbory Hamajdové a mistryně republiky v deskových hrách Natálie Franclové) chronologicky připomenul veškeré akce a činnost členů sboru od ledna do prosince 2017.

V oblasti společenských aktivit a spolupráce s místními organizacemi a městem byly připomenuty akce jako zatemňování sokolovny, uspořádání pálení čarodějnic, asistence na motokrosu, zalévání městské zeleně, asistence na Městských slavnostech, na Vikingské bitvě, na čertech na hradě, ukázky techniky v Hradci a i při jiných příležitostech na jiných místech. Ohlédnutí zahrnovalo i soutěžní činnost, zejména účast na realizaci druhého ročníku ledečského železného hasiče, anebo uspořádání oslavy 145. výročí se soutěží v září, či vánoční sbírku hraček pro děti v havlíčkobrodské nemocnici. Z výcviku starosta připomenul opakované akce zaměřené na záchranu tonoucího a práci na zamrzlé hladině, dálkovou dopravu vody v Hradci, anebo cvičení na zásah v mateřské školce, v Kovofiniši, anebo i v ošetřovně v Háji. Ze zásahů byly připomenuty požáry, zásahy po přívalových deštích a vichřici. Rozsáhlý požár mlýna v Kamenné Lhotě, anebo zásahy po vichřici v říjnu nebyly blíže rozebírány, neboť byly předmětem samostatných vyhodnocení. Samozřejmě po celý rok probíhaly potřebné opravy a údržba vozidel, školení, kondiční jízdy, zátěžové testy, zdravotní prohlídky a mnoho dalších k chodu organizace a kolektivu nezbytných činností, za které všem členům starosta sboru poděkoval.

Následoval návrh na zaměření činnosti na rok 2018. Ten přednesl jednatel Bc. Vítězslav Hess. Zahrnoval zásahovou činnost, účast na výcviku a cvičeních, školení, účast na soutěžích, generální opravu cisterny a další jednotlivosti, jež byly jednohlasně schváleny. Současně byl schválen návrh na složení výjezdové jednotky.

V další části jednání proběhlo ocenění členů. Šárka Bezděková, Jan Čapek, Miroslav Doležal, Jana Doležalová, Hana Hrubantová a Tomáš Krejčík obdrželi čestná uznání. Čestná uznání okresního sdružení obdrželi Stanislav Špaček, Martin Hrinda a Soňa Jelínková. Ondřeji Kršňákovi a Jaroslavu Jelínkovi byla udělena medaile za věrnost po deseti letech aktivní činnosti ve sboru, dvacetiletou věrnostní medaili obdržel Vítězslav Hess. Daniel Horký a Pavel Pokorný obdrželi medaili sv. Floriána, Štěpán Polák medaili Za zásluhy.

V diskuzi vystoupili velitel stanice ppor. Jan Šimanovský, který poděkoval za spolupráci a informoval o novinkách u Hasičského záchranného sboru. Vyhodnotil výjezdy za rok 2017 a připomenul největší požáry. Následně vystoupil okresní starosta Josef Stejskal, který informoval o dění ve sdružení a pojednal o faktických dopadech nového občanského zákoníku na hasiče. V evidenci je 350 000 členů, jen na našem okrese bylo v souvislosti s novou právní úpravou přeevidováno 9000 členů. Ing. Jan Drápela pozdravil jménem starosty města a vyzdvihl dobrovolnou práci, kterou hasiči za uplynulý rok odvedli. Ing. Hana Horáková ve svém příspěvku apelovala na práci s mládeží. Josef Borovský pohovořil mimo jiné o kvalifikacích a Václav Pokorný informoval o aktualitách na úseku rady represe. Dále se do diskuze přihlásil Jaroslav Jelínek a tématicky navázal na vize v práci s mládeží. Zasloužilý hasič Josef Cihlář informoval o činnosti okresního aktivu zasloužilých hasičů a po oficiální části večera následovala večeře a volná zábava.
1 2 3 4 5 6
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196664