Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 26. březen 2018, 08:50

Okresní shromáždění starostů dobrovolných hasičů Havlíčkobrodska

V sobotu dne 24.3.2018 proběhlo od 09.00 hod. v Olešné shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů registrovaných v okresním sdružení hasičů Havlíčkův Brod.

Po zahájení jednání byla v souvislosti se schválením jednacího řádu, návrhové, mandátové a organizační komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, přednesena zpráva mandátové komise. Okresní starosta Josef Stejskal přednesl zprávu o činnosti okresního sdružení v roce 2017. Následovaly zprávy okresních odborných rad; rady mládeže (Květa Smutná), represe (Josef Meloun), prevence (Zdeněk Novák) a rady zasloužilých hasičů (plk. Jaroslav Nácovský). Po zprávě o čerpání rozpočtu v roce 2017 byla přednesena zpráva okresní revizní rady. Následovalo schválení návrhu rozpočtu a zaměření činnosti na rok 2018.

Zaměření činnosti reflektovalo obsah přednesených zpráv. V organizační oblasti bylo uloženo zlepšit práci se členy ve sborech, zejména při oceňování aktivních členů a k tomu využívat aplikaci členské evidence. Dále má být zkvalitněna práce s informacemi a informace čerpat na stránkách okresního sdružení.

Mezi úkoly bylo i zkvalitnění spolupráce s místními organizacemi a orgány. V oblasti jednotlivých sborů bylo doporučeno zlepšit systém odborné přípravy s využitím odznaků odborností. (Mimochodem ve zprávě vedoucího okresní odborné rady represe Josefa Melouna byla situace v této oblasti na Ledečsku vyzdvižena). Dále bylo uloženo pořádat akce, soutěže, memoriály a tím mimo jiné působit na veřejnost. V zabezpečování preventivně výchovné oblasti bylo uloženo organizovat semináře pro preventisty a rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem v oblasti ochrany obyvatelstva a rovněž zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže. V práci s mládeží má být rozšířena příprava vedoucích kolektivů mladých hasičů a seznamovat děti a mládež s činností hasičů a rozvíjet jejich znalosti v oblasti záchranářství a požární prevence. V návaznosti na hasičské tradice dále rozvíjet spolupráci s občanskou společností a prostřednictvím kronikářů dokumentovat hasičskou činnost. Rovněž bylo uloženo podle možností se v letošním roce zapojit do oslav stého výročí založení republiky. V oblasti ekonomické bylo uloženo spolupracovat s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a Požární bezpečností, s.r.o. V oblasti vnitro organizační je nutno dbát zkvalitnění činnosti při výkonu funkcí funkcionářů, apod.

Následovalo ocenění některých členů za reprezentaci okresního sdružení. Jednalo se nejen o hasičské sportovce, ale např. i o vícemiss hasičku. V následující diskuzi vystoupili hosté, zejména čelní představitelé Hasičského záchranného sboru (krajský a okresní ředitel, náměstek generálního ředitele) a krajského sdružení hasičů (krajský starosta Jan Slámečka) a další.

Po přestávce k občerstvení bylo přijato usnesení. Usnesením byla schválena zpráva o činnosti okresního sdružení, hospodaření, rozpočet, zpráva mandátové komise a zaměření činnosti na rok 2018. Na vědomí byla vzata zpráva okresní kontrolní a revizní rady, veškerá oznámení a přednesené zprávy a navržené delegáty na krajské shromáždění. Usnesením bylo dále uloženo starostům sborů informovat o proběhlém jednání, výkonnému výboru dořešit situaci v SDH Chýška a vedení okresního sdružení ve výkonném výboru projednat podněty směřující ke zlepšení práce všech orgánů okresního sdružení.

Podrobný zápis z jednání bude uveřejněn na webu okresního sdružení, kde se rovněž nachází fotogalerie.
1 2 3
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196664