Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 17. únor 2019, 09:16

Okrsková a sborová schůze v pátek dne 15.2.2019

V pátek dne 15.2.2019 proběhla první běžná schůze ledečských hasičů a v Prosíčkách se uskutečnila výroční valná hromada okrsku č. 17 okresu Havlíčkův Brod - Ledečsko.

Na ledečské stanici se sešla část sboru a jednotky za účelem pravidelného proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále byla projednána některá základní a obecná pravidla dělby práce a činnosti sboru v roce 2019.

Na okrskové schůzi v Prosíčkách jednání zahájila tamní starostka Šárka Velátová, DiS., která přivítala přítomné a stručně pojednala o obci.

Okrskový starosta Josef Borovský pak přivítal hosty, Ing. Hanu Horákovou, ledečskou místostarostku, okresního starostu Josefa Stejskala, zasloužilého hasiče Josefa Cihláře a pro nemoc mluvil Václava Pokorného a Jaroslava Nácovského. Ve svém příspěvku vyhodnotil průběh valných hromad v okrsku a plnění vytyčených úkolů v loňském roce. Stručně informoval o plánovaných školeních a vybraných statistických údajích. Tlumočil informace z okresu a okrsku, chronologicky se ohlédnul za činností v uplynulém období, připomenul veškeré významné aktivity hasičů okrsku v loňském roce a rámcově seznámil s plánovanými akcemi.

Okrsková hospodářka Bronislava Holková seznámila se stavem pokladny, následovaly příspěvky zástupců revizní a kontrolní rady a prevence. Ze zdravotních důvodů nepřítomného Václava Pokorného z rady velitelů příspěvkem zastoupil Miroslav Malimánek.

Zasloužilý hasič Josef Cihlář z Číhoště stručně informoval o činnosti aktivu zasloužilých hasičů a poděkoval za podporu, které se aktiv těší. Přítomným dále přiblížil pohled nejstaršího z přítomných na aktuální stav a dění u dobrovolného hasičstva. Následně vystoupil okresní starosta Josef Stejskal, který doplnil předchozí příspěvky o informace z okresního a krajského sdružení i ústředí. Připomenul průběh a výsledek voleb starosty sdružení, poděkoval za práci a připomenul nutnost plnění některých obligatorních a administrativních povinností. Informoval o plánovaných soutěžích a organizačních úskalích. Apeloval na určení preventisty v jednotlivých sborech, kteří budou nápomocni vedení svých obcí v oblasti ochrany obyvatelstva a přípravy na mimořádné události. Pojednal o stavu na úseku práce s dětmi a příspěvek ukončil poděkováním za odvedenou práci. V následující diskuzi vystoupila Ing Hana Horáková, která poděkovala za pozvání a přiblížila některé paralely se sokolským hnutím a některé aktuální problémy ze spolkové a dobrovolnické oblasti, včetně otázek účetnictví a GDPR (General Data Protection Regulation). Následovalo ocenění Sboru dobrovolných hasičů v Prosíčkách za aktivní činnost v hasičském hnutí.

Po ukončení oficiální části jednání následovala večeře.

Informace ke zkouškám:

Během jednání zazněla rovněž informace o plánovaných zkouškách odbornosti Hasič III. a II. stupně. Zkoušky proběhnou v pátek dne 22.3.2019 od 18.00 hod. na ledečské požární stanici. Komise ověří znalosti potřebné ke získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. stupně testem a ústními otázkami, které jsou ke stažení zde v příloze dřívějšího článku.

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost.

Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III. stupně.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád - technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny:
- písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a,b,c,d)
- ústní zkouškou vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
Hasič III. stupně 6 - 10 otázek z prvních 1 - 30 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
Hasič II. stupně 7 - 12 otázek z prvních 1 - 40 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)

Přitom platí, že ze všech oblastí (a,b,c,d) je pro :
Hasič III. stupně 30 otázek - maximální počet chyb 6 - prospěl
Hasič II. stupně 40 otázek - maximální počet chyb 8 - prospěl

Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (a,b,c,d) tématický celek:
Hasič III. stupně 1, tedy celkem 4 celky
Hasič II. stupně 2, tedy celkem 8 celků.
Prosíčka Prosíčka hospodářka pro
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
208964