Hasii Lede nad Szavou
Jmno Heslo

Zprva | 7. duben 2020, 13:01

Činnost ledečských doborovolných hasičů v době nouzového stavu

Od vyhlášení nouzového stavu byla upravena a omezena veškerá činnost ledečských hasičů za primárním účelem zajištění akceschopnosti jednotky požární ochrany.

Jedním z prvních opatření bylo omezení vstupu na stanici a zákaz nadbytečného scházení členů a příslušníků Hasičského záchranného sboru v zájmu prevence případného šíření viru mezi jednotlivými členy a příslušníky. Účelem opatření bylo zajištění akceschopnosti jednotky a provozu celé stanice, požární ochrany a záchranných prací i v případě výskytu nákazy mezi hasiči. Toto vlastní opatření se ukázalo jako odpovídající a v podstatě předcházelo jeho vyhlášení ze strany vedení Hasičského záchranného sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

V důsledku tohoto opatření došlo k odvolání všech školení, zkoušek, schůzí i dalších činností, vyjma činnosti zásahové, potažmo činnosti požadované zřizovatelem jednotky.

Specifické postavení ledečských doborovolných hasičů vyplývá z dislokace jednotky v budově Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a částečné personální obsazenosti příslušníky tohoto sboru.

Mezi počáteční opatření Vlády v souvislosti s nouzovým stavem se zařadil zákaz, podle kterého se příslušníci bezpečnostních sborů musí zdržet jakékoliv jiné činnosti, než činnosti v bezpečnostním sboru, jehož jsou příslušníky. I toto opatření částečně zeslabilo početní stav ledečských dobrovolných hasičů.

Jak je uvedeno výše, dobrovolnická činnost byla v zájmu zajištění akceschopnosti jednotky na úseku zejména požární ochrany omezena, přesto se ledečští dobrovolní hasiči podíleli na zajištění dezinfekce a její distribuce na určená místa v Ledči a okolí.

Díky kázni, disciplině a trpělivosti ledečských dobrovolných hasičů zůstala jednotka dosud plně akceschopná, což prokázala při každém vyhlášeném poplachu, ať již se jednalo o požár vozidla v areálu firmy na Koželské ulici dne 24.3.2020, anebo o serii lesních požárů v období od 5.4.2020 do 6.4.2020. Každý výjezd byl proveden ve zmenšeném počtu a po zásahu došlo k preventivní dezinfekci techniky a použitých věcných prostředků.

I na mě, jako na představitele ledečských dobrovolných hasičů, dopadl vládní zákaz podílet se v době nouzového stavu na jejich činnosti. Proto si dovoluji ledečským doborovolným hasičům poděkovat za veškerou činnost a dodržování opatření, jejichž účelem byl vždy pouze zájem na akceschopnosti jednotky v případě potřeby a to nejen pro Integrovanný záchranných systém, jehož jsou vedle profesiálních hasičů základní složkou, ale zejména pro občany našeho města.

Další vývoj situace nelze předjímat, ale výše popsaná zvolená strategie se zatím osvědčila. Členové sboru se navíc krom výkonu svých povolání ve vymezeném rozsahu věnují i péči o své děti a rodiny; v rámci možností pak dbají na individuální kondiční přípravu a věnují se samostudiu. K tomu všemu prokázali schopnost realizovat nejen výjezdovou činnost, ale i pomoc potřebným při řešení současné situace.
Foto Igor Novopacký
Daniel Horký
Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
224561