Výroční valná hromada

Zpráva | 21. leden 2019, 09:01

V pátek dne 18.1.2019 proběhla výroční valná hromada ledečských dobrovolných hasičů. Kromě členské základny se jednání zúčastnili za město Ing. Hana Horáková, za sdružení hasičů Josef Borovský, za Hasičský záchranný sbor Jan Šimanovský a ředitel ledečského Sudexu Ing. Martin Šindelář, Ph.D., MBA.

Jednání zahájil starosta ledečských dobrovolníků Mgr. Daniel Horký, který seznámil s programem jednání a sčítací a zapisovací komisí. V úvodu jednání zazněla zpráva o činnosti ledečských hasičů za rok 2018, ve které byly vzpomenuty všechny významnější aktivity i provozní činnosti. Ze zásahové činnosti byly připomenuty výjezdy na požár ventilátoru na Sudexu, riziková kácení a zprůjezdňování komunikací po kalamitních stavech, zalévání městské zeleně a svlažování prostor náměstí, výjezd na aktivovanou EPS v hotelu Luna, zásah na rybníce Hutě, kde byla okysličována voda, zásah u požáru seníku v Bojišti, zásah proti nebezpečnému hmyzu v Zahrádecké ulici,požár stodoly v Kozlově, zásah v souvislosti s bleskovou povodní v Sudexu a Kovofiniši, ale i cvičení, např. cvičení v mateřské škole, kde mělo dojít k požáru, dálková doprava vody v Chřenovicích a na ledečský hrad, cvičení práce na vodní hladině v Hradci, cvičení na Kristiánce a dále asistence na motokrosech, na vikingské bitvě i na Notorburgu, pomoc na soutěži v disciplinách TFA, účast na dni otevřených dveřích ve spol. Sudex, asistence na ohňostroji, lampionovém průvodu a čertovské nadílce, pomoc na dětské soutěži, sbírka hraček pro děti v havlíčkobrodské nemocnici, včetně dalších činností při údržbě techniky apod.

V souvislosti s úmrtím paní Marie Pokorné v roce 2018 ji přítomní věnovali vzpomínku minutou ticha.

Dále vystoupil jednatel sboru Bc. Vítězslav Hess. Ten přednesl plán práce na další rok. Jednalo se zejména o účast na cvičeních a soutěžích, výcvik, účast na školeních a jednáních, lékařské prohlídky a zejména zásahová činnost. Plán práce byl přítomnými jednohlasně odsouhlasen, stejně jako složení výjezdové jednotky. Dále bylo konstatováno, že současný velitel jednotky z osobních, pracovních a rodinných důvodů opouští funkci velitele jednotky. Za dosavadní práci mu bylo opakovaně poděkováno, neboť funkci vykonával řádně a svědomitě, kdy zastával nejen veškerou potřebnou administrativní práci, tak zejména dbal na výcvik a odbornou přípravu členů a jako profesionální hasič měl v jednotce přirozený respekt. K tomu všemu dokázal jednotce opatřit řadu potřebného materiálu a realizoval významné akce, jako např. projekt sbírky hraček pro děti, které tráví svátky v nemocnici.

Do voleb, které se budou konat v příštím roce, byl ze strany města jako velitel jednotky jmenován velitel stanice Jan Šimanovský. Jedním z úkolů, který si v této souvislosti vytyčil, je sjednocení ledečské hasičské trojjedinnosti, kdy v Ledči působí jednotka Hasičského záchranného sboru, jednotka požární ochrany města a sbor dobrovolných hasičů, tedy tři subjekty, které by měly při jednání s městem a působení na veřejnosti vystupovat ve vzájemné shodě a jednotně.

Po té proběhlo ocenění. Z rukou starosty obdrželi Soňa Jelínková věrnostní medaili za deset let činnosti ve sboru, Pavel Pokorný medaili za dvacet let působení ve sboru, Tomáš Pajer čestné uznání za odvedenou práci, okresní čestné uznání obdrželi Tomáš Krejčík, Miroslav Doležal a Hana Hrubantová. Medaile za zásluhy byla udělena Jaroslavu Jelínkovi, krajské čestné uznání Jaromíru Říhovi a Vítězslavu Hessovi. Pamětní list a medaili ke stému výročí vzniku republiky obdrželi Libor Hart, Pavel Pokorný, Václav Pokorný ml., Václav Pokorný st., Bc. Vítězslav Hess, Jaromír Říha, Ing. Jaroslav Novák, Jaroslav Jelínek, Tomáš Krejčík, Miroslav Doležal, Martin Hrinda, Vít Machotka a za spolupráci i Město Ledeč nad Sázavou.

V následující diskuzi vystoupil velitel Jan Šimanovský. Poděkoval za práci a shrnul zásahovou činnost z pohledu Hasičského záchranného sboru. V souvislosti s vedením jednotky má v úmyslu stanovit dělbu práce v jednotce a delegovat činnosti, aby dlouhá řada obligatorních činností nebyla v kompetenci jednoho člena. Za Město vystoupila Ing. Hana Horáková, která rovněž poděkovala za práci a připomenula ocenění ledečských občanů za práci pro město Libora Harta s paní Hartovou, Václava Pokorného a Jaromíra Říhy. Za město přislíbila spolupráci. Okrskový starosta Josef Borovský omluvil nemocného zasloužilého hasiče Josefa Cihláře a pojednal o událostech ve sdružení, jako např. že novým ústředním republikovým starostou je Ing. Jan Slámečka, dosavadní krajský starosta Vysočiny. V další diskuzi vystoupil ředitel spol. Sudex Ing. Martin Šindelář, PhD., MBA a připomenul troje setkání s ledečskými hasiči. Jedno při dni otevřených dveří a dvě v souvislosti se zásahy. Uvedl, že díky efektivní pomoci ledečských hasičů přes obě mimořádné události nedošlo k narušení výrobní produkce společnosti. Současně vyzdvihl profesionalitu ledečských dobrovolníků. Závěrem jednání vystoupil zasloužilý hasič plk. Jaroslav Nácovský, který informoval o dění v aktivu zasloužilých hasičů, o dotačních titulech a trendech v zásahové činnosti jeho pohledem. Po ukončení oficiální části následovala večeře a volná zábava.
1 2 3 4 5 6 4 5 6
Daniel Horký


Zdroj: http://hasici.ledecns.cz/zprava.php?id=4375