Výroční valná hromada

Měsíc leden roku 2023 je téměř za námi a tak je na místě tradičně informovat o dění u dobrovolných hasičů.
Jednotka zatím vyjela v lednu pouze jednou a to na poplach do Koutů, kde byla aktivována elektronická požární signalizace v hotelu, naštěstí se jednalo o planý poplach.

Valná hromada

V pátek dne 20.1.2023 proběhla výroční valná hromada ledečských hasičů. Jednání se uskutečnilo v kulturním domě v Habreku a zúčastnila se jí krom většiny členské základny i řada významných hostů.

Mezi hosty nechyběli za město místostarosta Mgr. Michal Simandl, za Hasičský záchranný sbor mjr. Bc. Jan Šimanovský, za okresní sdružení Josef Borovský, za zasloužilé hasiče plk. v.v. Jaroslav Nácovský, za Hradec starosta hasičů Radek Pavelka a ředitel spol. Schäfer-Sudex Ing. Martin Šindelář, Ph.D.

Minuta ticha

Před samotným zahájením jednání přítomní uctili symbolickou minutou ticha památku těch, kteří nás v minulém roce navždy opustili. Jmenovitě byl připomenut bývalý starosta města Ing. Zdeněk Tůma a tragicky zesnulý dobrovolný hasič SDH Skalice u České Lípy Ing. Jan Dvořák.

Poděkování a blahopřání

Ve zprávě o činnosti v roce 2022 starosta hasičů poděkoval všem členům za jejich obětavou práci, i jejich rodinným příslušníkům za pochopení. Jmenovitě poděkoval mjr. Bc. Janu Šimanovskému, ppor. Petru Ševců a Bc. Vítku Hessovi z HZS za stálou pomoc a podporu ledečského dobrovolného sboru, přestože mají plno svých služebních úkolů; Jaroslavu Jelínkovi za pomoc s provozními a organizačními věcmi jednotky, Janě Doležalové za pomoc nejen při webové prezentaci činnosti, i všem dalším, kteří v rámci svých možností přidali ruku k dílu. Tomášovi a Barboře Krejčíkovým blahopřál k narození dcery.

150. výročí

Další ohlédnutí za rokem 2022 se týkalo příprav a průběhu oslav 150. výročí založení. Díky úzké spolupráci s městem a díky spojení akce s městskými slavnostmi, se jednalo o velmi zdařilou akci a důstojnou oslavu tak významného výročí. Stručný průběh akce je zaznamenán v publikaci, kterou se podařilo vydat a v souvislosti s výročím byly vyrobeny rovněž pamětní hrnky a otvíráky, za které poděkoval Štěpánu Polákovi. Oslavy 150. výročí hasičů v Ledči rezonovaly i v celostátním hasičském tisku.

Zásahová činnost

V roce 2022 ledečtí dobrovolní hasiči vyjeli k celkem 20. požárům, většina byly požáry lesních porostů. Najednou jich bylo nejvíc v březnu, kdy jednotka opakovaně vyjížděla na místa v okolí Ledče, kde s různou mírou úspěšnosti probíhalo pálení klestí. Připomenuty byly Vilémovice, Benetice, Sechov, Kozlov, Hněvkovice, Hradec, apod. K požáru došlo rovněž v kancelářských prostorách na Koželské, v Dobré vodě hořel včelín, mezi největší událost se zařadil požár výrobní haly v Podolí. Jednotka zasahovala u 1 dopravní nehody na Koželské. Technických pomocí bylo v rámci zásahové činnosti realizováno 7, z toho 4x odstranění stromu z komunikací po vichřicích, zásahy u Bohumilic, Ostrova, Přemelovska, dále se jednalo o zásah u trafostanice v Pivovarském údolí, transport humanitární pomoci, likvidaci obtížného hmyzu a 4 plané poplachy, způsobené ve většině případů aktivací požární zabezpečovací signalizace. Prověřovací cvičení proběhlo ledečském gymnáziu, Hněvkovicích a Rejčkově.

Další aktivity

I v minulém roce byla uspořádána sbírka pro havlíčkobrodskou nemocnici, proběhlo školení a testy na odbornost Hasič II. a III. stupně, bylo zajištěno zatemnění sokolovny před tanečním pohárem, uskutečnilo se školení nositelů dýchací techniky a byla zajištěna asistence na motokrosu. V červnu proběhla v Prosíčkách v rámci oslav 120. výročí založení tamních hasičů okrsková soutěž. V červenci proběhly asistence na Notorburgu a Vikingské bitvě, ukázky na dvou dětských táborech a proběhla oslava založení hasičů v Číhošti. V září byly zorganizovány tři soutěže v TFA: v Hradci, Bojišti a v Ledči. Dále bylo zajištěno školení na záchranné službě. Asistovali jsme na lampionovém průvodu, čertovské nadílce, bylo zajištěno čištění komunikace pod Šeptouchovem.

Plán práce na rok 2023

Jednatel sboru Bc. Vítězslav Hess přednesl plán práce na následující rok. Krom tradičních aktivit, jako je zásahová a výcviková činnost připomenul cyklická školení, zajištění pálení Čarodějnic a okrskové soutěže v požárním sportu na Rašovci. Plán práce, stejně jako složení výjezdové jednotky přítomní schválili hlasováním. Ve výjezdové jednotce oproti minulému roku přibyl Jan Vavrla.

Nový velitel

Vzhledem ke změně místa služebního zařazení dosavadního velitele Bc. Jana Šimanovského do Havlíčkova Brodu bylo nutno zvolit nového velitele dobrovolné jednotky. Navržen a schválen byl profesionální hasič Filip Šimůnek, který je služebně zařazen na ledečské stanici a současně je aktivním dobrovolným hasičem. Městu bude tento člen navržen na řádné jmenování.

Ocenění

Na výročních valných hromadách bývá zvykem oceňovat dlouhodobou a aktivní činnost v hasičském hnutí. Natálie Franclová a Romana Jelínková obdržely čestné uznání, Bc. Vítězslavu Hessovi a Bc. Ondřeji Janákovi byla udělena medaile sv. Floriána, čestné uznání krajského sdružení hasičů obdržel Štěpán Polák a čestné uznání z republikového sdružení hasičů Vít Machotka.

Diskuze

V diskuzi vystoupil okrskový starosta Josef Borovský, který omluvil okresního starostu a vyzvedl trvalost dobrých výsledků ledečských hasičů jak při zásahové činnosti, tak na úseku pomoci městu a účasti na kulturním životě. Připomenul potřebné administrativní úkony s nadešlým novým rokem a plánovanou schůzi okrsku Jedlé, vzdělávání, okresní shromáždění v Habrech, Pyrocar. Dále vystoupil mjr. Bc. Jan Šimanovský, který seznámil s činností v uplynulém roce pohledem Hasičského záchranného sboru, potvrdil nutnost odborných kvalifikací hasičů a plánované akce, jako zářijovou soutěž v TFA a Den IZS v Havlíčkově Brodě. Ředitel spol. Schäfer-Sudex Ing. Martin Šindelář, Ph.D. poděkoval za spolupráci s ledečskými hasiči, z nichž řada je zaměstnána v jím řízené společnosti, přislíbil podporu i do dalšího období a zobecnil některá z východisek řízení rizik. Za město vystoupil místostarosta Mgr. Michal Simandl, který poděkoval za spolupráci a ocenil veškeré aktivity a funkčnost dobrovolného hasičstva v Ledči, v příspěvku se ohlédl i za pomocí při řešení nedávné pandemie.

Poděkování

Následovala večeře a volná zábava. Poděkování patří všem, kteří si udělali čas a jednání se zúčastnili a přispěli jeho zdárnému průběhu. Další poděkování patří Janě Doležalové, Natalii Franclové, Romaně Jelínkové, Gabriele Hessové a Bohumilu Krajíčkovi za zajištění potřebného servisu a občerstvení, které připravila Hospoda U Čerta.