Výroční valná hromada za rok 2023

V pátek dne 19. ledna 2024 proběhla v kulturním domě v Habreku výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou. Jednání vedl jednatel Bc. Vítězslav Hess a starosta sboru Mgr. Daniel Horký. Jako hosté se tohoto nejvyššího orgánu sboru zúčastnila starostka města Ing. Hana Horáková a ředitel společnosti Schäfer – Sudex s.r.o., Ing. Martin Šindelář, Ph.D.

Před přednesením zprávy za rok 2023 přítomní minutou ticha uctili památku zesnulých, zejména pak kolegů hasičů; z ledečského sboru nás v uplynulém roce navždy opustil zasloužilý hasič Václav Pokorný starší.

V rámci zprávy o činnosti zazněly rovněž gratulace k narození dětí, jmenovitě členům Natalie Franclové, Filipu Šimůnkovi a Martinu Hrindovi.

Vzpomenuty byly na prvním místě zásahy. Bez ohledu na roční období jednotka vyjížděla ke spadlým stromům, nejvíc po sněhové nadílce o Vánocích, kdy jednotka zasahovala téměř celý den a noc. Rozvodněná řeka v důsledku tání sněhu vyžádala přípravu protipovodňových opatření, zejména pytlování a rozmisťování pytlů s pískem a zásahovou činnost téměř po celý Boží hod (první svátek Vánoční). Dále se hasiči zúčastnili pátrání po pohřešovaných osobách a samozřejmě zasahovala u požárů. Větší zásah vyžádal požár v Chřenovicích, požár balíků slámy v Pavlove anebo opakované výjezdy na požár porostu v Zahájí. Další výjezdy jako např. na požáry komínů, ale například i plané poplachy prověřily akceschopnost jednotky. Plané poplachy byly tradičně v několika případech způsobeny jednak aktivací čidla elektronické požární signalizace, tak například i oznámením kouře, který se později ukázal jako pára vycházející z výrobní technologie v Podolí apod.

V oblasti spolkové a společenské činnosti byla připomenuta poslední valná hromada i další organizační schůze, ale především zajištění realizace akce čarodějnice na Rašovci, asistence na Vikingské bitvě i na Notorburgu, na motokrosu, na akci Probouzení čertí chátry, na lampionovém průvodu a i na Mikulášské nadílce.

Krom pravidelných kondičních jízd, výcviku nositelů dýchací techniky a obsluhy motorových pil, účasti na předepsaných školeních, proběhlo v roce 2023 cvičení v dálkové dopravě vody u Číhoště a prověřovací cvičení, která byla vyhlášena jako požár v objektu bývalé loděnice, požár v lakovně na Pláckách, požár na základní škole v Nádražní ulici a požár v mateřské školce v Kožlí. Mimo to proběhly ve dvou termínech zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně.

Okrsková soutěž byla v loňském roce uspořádána na Rašovci, akce se vydařila. V Ledči a okolí proběhly tři soutěže železného hasiče. Tradičně se jednalo o Bojiště, v Hradci proběhl druhý ročník dětské TFA a soutěž Železný hasič Ledeč nad Sázavou byla uspořádána v Ledči na stanici.

Závěrem příspěvku zaznělo poděkování všem členům za účast na akcích a za odvedenou práci, které v uplynulém roce nebylo vůbec málo, poděkování za podporu ze strany města a sponzorům, zejména spol. Sudex.

Závěrem příspěvku byly připomenuty blížící se volby do spolkových orgánů, kdy od roku 2025 má mít sbor ve spolkovém rejstříku dva statutární představitele.

Plán práce na rok 2024 přednesl jednatel Bc. Vítězsalv Hess. Plán práce přirozeně zahrnuje zásahovou činnost a účast na cvičeních, výcvik a vzdělávání, účast na soutěžích a rovněž byly připomenuty některé hlavní v dohledné době plánované akce.

Starosta sboru pak seznámil s návrhem složení výjezdové jednotky.

Po provedeném hlasování, při kterém byly přednesené zprávy, plán práce a složení výjezdové jednotky, schváleny, proběhlo ocenění členů. Jana Doležalová obdržela Čestné uznání okresního sdružení spolu s příslušnou stužkou, Jaroslavu Jelínkovi byla udělena medaile sv. Floriána. Členové Jaroslav Novák a Bc. Jan Šimanovský obdrželi věrnostní stužky za 40 a 30 let členství a aktivní práce.

V následující diskuzi vystoupila starostka města Ing. Hana Horáková, která poděkovala členům za práci a popřála hasičům i jejich rodinám štěstí a zdraví do roku 2024. Ing. Martin Šindělář, Ph.D. rovněž poděkoval za práci a proběhlá cvičení a informoval o rozvoji společnosti s informacemi o řešených otázkách požární ochrany v souvislosti s některými aspekty zajištění bezpečnosti v rizikovém provozu. Zasloužilý hasič plk. VV Jaroslav Nácovský apeloval na aktualizaci dopravního značení ve vztahu k dřívějším dopravním zařízením v okolí ledečské stanice. Vojtěch Scholze navrhl zlepšení přístupu ve získávání nových členů z řad mladých občanů. Další otevřené otázky byly řešeny v následující diskuzi a v průběhu volného večera s občerstvením a hudbou.